מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות של REVITALASHISRAEL .COM (להלן:"האתר")  
אתר זה המוחזק ומנוהל על ידי פיוצ'ר חברה לקוסמטיקה בע"מ (להלן: הנהלת "האתר")
זה אוסף מידע ופרטים מסוימים ע ל משתמשים . מדיניות פרטיות ז ו מסבירה את המדיניות של האתר
ביחס לשימוש במידע פרטי אשר נמסר על ידי משתמשי האתר במסגרת השימוש באתר ובשירותים
המוצעים בו .
סטנדרטים שונים של פרטיות עשויים לחול על משתמשים, ועל כן סטנדרטים רחבים יותר עשויים לחול
עבור משתמשים מסוימים.
דע כי המשתמש באתר אינו חייב על פי חוק למסור כל מידע אודותיו, ומסירתו תלויה ברצונו ובהסכמתו.
אולם, אם ייתכן כי ללא מסירת פרטים נדרשים ייתכן כי לא נוכל להעניק לך את השירותים באמצעות
האתר.
הנהלת האתר רשאית לשנות מדיניות הפרטיות בכל עת, תוקף השינוי יהיה מייד עם עם פרסומו באתר
במסגרת מדיניות הפרטיות. הנהלת האתר ממליצה למשתמשי ם לעיין במדיניות הפרטיות בכל עת בה
נעשה שימוש באתר על מנת ולראות אופן השימוש במידע האישי שנאסף לגבי המשתמשים.
מדיניות הפרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מ "תנאי השימוש" של האתר . בעצם השימוש של המשתמש
באתר, המשתמש מביע את הסכמתו לשימושים שייעשו במידע הנאסף כמפורט במדיניות פרטיות זו .


מדיניות מלאה


שימוש בעוגיות
האתר עושה שימוש ב"עוגיות ("Cookies"), " הן מחרוזות של אותיות ומספרים, שנשמרות בזיכרון
המחשב )או המכשיר(, ומאפשרות שמירת מידע על המש תמש. הן מכילות מידע אודות הרגלי הגלישה
של המשתמש, הדפים בהם ביקר ומשך השהייה בהם, דרכי הגישה לאתרים בהם גלש המשתמש,
ניטור הרגלי גלישה ופעילות, פרטי ספק האינטרנט של המשתמש, כתובת IP, מיקום גיאוגרפי ועוד.
חלקן הכרחיות לצו רך תפעול תקין של האתר, חלקן משמשות לצורכי בקרה הערכה וניתוח, וחלקן
משמשות להתאמה אישית של תכנים שיווקיים ופרסומיים שיוצגו למשתמש .
חלק מה"עוגיות" יפוגו, כאשר המשתמש מסיים גלישה וסוגר את הדפדפן ואחרות ישמרו בזיכרון
המחשב )או המכשיר( של המשתמש . כל משתמש יכול באמצעות שינוי הגדרות בדפדפן האינטרנט בו
הוא משמש אתה יכול לקבוע ולהגדיר, אילו סוגים של "קוקיז " יופעלו במהלך השימוש שלו בדפדפן ,
למחוק, או להפסיק לחלוטין את השימוש בהן. יצויין כ לחסימה של כל "העוגיות" יכול ותהיה השפעה
שלילית על נוחות השימוש באתרים רבים לרבות באתר זה .


סוגי המידע הנאסף
במהלך השימוש באתר נאסף ונשמר מידע המתקבל מהמשתמש בין המידע האישי הנאספים באתר
זה, ישירות או באמצעות גוף שלישי כמו: "עוגיות ", נכלל )לרבות אך לא רק ( מידע שימושי, מידע
המועבר בעת שימוש בשירות כמו שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת, מדינה, ארץ, ת.ד.,
עיר, וכל מידע נוס ף שהמשתמש מז ין בעת השימוש באתר וכן נאסף מידע על ביקורים, השימוש
והפעילות באתר ) למשל: מספר ביקורים, זמני ביקור, שירותים/מוצרים שנרכשו ו/או נצפו, מידע שנכלל
במסרים הנשלחים אלינו באמצעות דואר אלקטרוני וכיוב' ( לרבות אך לא רק כתובת IP , דרך הגישה
של המשתמש לאתר, מיקום הגאוגרפי.

פרטים מלאים על כל סוג מידע אישי שנאסף מצויין בחלקים היעודיים של מדיניות פרטיות זו, או
באמצעות טקסטים הסברתיים המוצגים בטרם איסוף המידע .
יתכן והמידע הפרטי יסופק ע"י המשתמש, או במקרה של מידע על שימוש, נאסף אוטומטית בעת
השימוש באתר.
אלא אם צוין אחרת מפורשות . כל המידע הנדרש באתר הינו חובה, ואי מסירת המידע גורם לכך
שהאתר לר יוכל לספק את שירותיו. במקרים בהם האתר מציין במפורש כי המידע איננו חובה,
המשתמש ירשאי שלא לספקו, ללא תוצאה על פעולת האתר ושירותיו.
משתמש אשר אינו בטוח לגבי איזה מידע הינו חובה, הינם מוזמן ליצור קשר עם הנהלת האתר
כמפורט מטה.
כל שימוש ב"עוגיות" – או כל כלי מעקב אחר – ע"י האתר או הנהלת האתר של שירותים מצד שלישי
באמצעות האתר , משמשים למטרת אספקת השירות הנדרש ע"י המשתמ ש. בנוס ף, לכל שימוש אחר
המתואר במסמך זה ובמדיניות "העוגיות", באם קיימת .
המשתמשים אחראים לכל מידע צד שלישי אישי שמתקבל ו/או מפורסם ו/או נמסר באמצעות אתר
זה, ומאשרים כי בידיהם הסכמת הצד השלישי לספק את המידע להנהלת האתר.

 


הסכמה לשימוש במידע
הנך מאשר כי ידוע לך כי ייתכן ונשתמש במידע לאחד או יותר מהצרכיים הבאים:
ניהול האתר, לאפשר שימוש באתר על ידי המשתמשים, התאמה ושיפור האתר עבור המשתמשים,
שליחת סחורות / מוצרים שנרכשו דרך האתר, אספקה של שירותים שנרכשו דרך האתר, משלוח
חשבונות עסקה, תזכורות תשלום, הצהרות ואיסוף תשלומים, שליחת הודעות מסחריות שאינן
שיווקיות .
שליחת התראות בדואר אלקטרוני, שליחת הצעות שיווקיות למשתמש, שליחה של מסרים שיווקיים,
בדואר או, במקרים שבהם הסכמת לכך ספציפית, בדואר האלקטרוני, או באמצעות טכנולוגיות דומות
(בפועל, בדרך כלל תבטא הסכמה מראש לשימוש הנהלת האתר במידע האיש י לצרכיי שיווק, או
שאנחנו נספק ל ך אפשרות לבחור שלא יעשה שימוש במידע האישי לצרכיי שיווק כאשר אתם יכול ליידע
אותנו בכל עת אם אתם כבר לא מעוניין במסרים שיווקיים) ;
טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידך או נוגעות אלי ך וקשורות לאתר זה ;
לשמור על האתר מאובטח ולמנוע הונא ה ;
ביצוע ניתוחים מגוונים בקשר עם המידע לרבות אך לא רק לצורך אגרגציה של המידע, פילוח שווקים
ועריכת ניתוחים סטטיסטיים אספקה של מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים שלנו לצד ג’
לא יסופקו הפרטים האישיים שלך ללא הסכמתך לכל צד ג’ שהוא, לצורך השיווק הישיר שלו, או של כל
צד ג’ אחר.


בסיס משפטי לעיבודו שימוש במידע
הנהלת האתר)ו/או מי מטע מה( יכולה לעשות שימוש ו/או לעבד מידע אישי בנוגע למשתמשים
במידה ואחד מהבאים חל :
המשתמש נתן את הסכמתו באופן ספציפי למטרה אחת או יותר. הערה: תחת חקיקות מסוימות, יתכן
והנהלת האתר רשאי לעבד מידע אישי עד אשר המשתמש מתנגד לעיבוד זה, ללא צורך בהסכמה או
בסיסי חקיקה אחרים. אך הדבר אינו חל כאשר עיבוד המידע האישי כפוף לחוק הגנת המידע
האירופי :
כאשר אספקת המידע נדרש לצור קיום חוזה עם המשתמש ו/או לכל התחייבות קדם-חוזית קשורה,
העיבוד נדרש על מנת לעמוד בהתחייבויות חוקיות שהנהלת האת ר כפופים להן.
העיבוד קשור במשימה המבוצעת לטובת הציבור או לביצוע של אחריות רשמית החלה על הנהלת
האתר.
העיבוד נדרש למטרות האינטרסים הלגיטימיים של הנהלת האתר או גוף שלישי.
בכל מקרה, הנהלת האתרתסייע בשמחה בהבהרת הבסיס החוקי נספציפי החל על העיבוד, ובמיוחד
באם אספקת המידע האישי הינו דרישה חוקתית או חוזית, או דרישה חוזית הכרחית.


מידע נוסף לגבי מידע אישי
השירות אינו מכוון לילדים מתחת לגיל 18 .
הנך מצהיר כי הינך בוגריבהתאם לחוק החל. אנשים שאינם בוגרים , יכולים לעשות שימוש באתר זה
רק בליווי הורה או אפוטרופוס. אנשים מתחת לגיל 18 אינם יכולים לעשות שימוש באתר זה בשום
מצב.


זכויות המשתמשים
משתמש רשאי להחיל זכויות מסוימות בקשר עם המידע שלו המעובד ע"י הנהלת האת רהנהלת
האתר.
משתמשים הזכאים לסטנדרטים רחבים יותר של הגנה , יכולים להחיל את כל הזכויות הרשומות מטה.
במקרים אחרים, יכול המשתמש לברר עם הנהלת האתר אלו זכויות חלות עליו .
בפרט , למשתמשים יש את הזכות לנקוט בפעולות הבאות :
לחזור בהם מהסכמתם בכל עת. למשתמשים הזכות לחזור בהם מהסכמתם הקודמת לקבלת דיוור,
הצעות שיווקיות, ולעיבוד נתוניהם האישיים .
להתנגד לעיבוד המידע שלהם. למשתמשים הזכות להתנגד לעיבוד נתוניהם, באם העיבוד נעשה על
בסיס חוקי אחר מהסכמתם. פרטים נוספים בסעיף המיועד בהמשך .
גישה למידע שלהם. למשתמשים הזכות לדעת האם המידע המעובד ע"י הנהלת האתר, לקבל מידע
אודות אספקטים מסוימים בעיבוד, ולקבל העתק של המידע שעובר עיבוד .
לאמת ולבקש תיקו ן שנשמר אודות המשתמש. למשתמשים הזכות לאמת את המידע ולבקש את
עדכונו או תיקונו .
להגביל את עיבוד נתוניהם. במקרים מסוימים, למשתמשים הזכות להגביל את עיבוד נתוניהם.
במקרה כזה, הנהלת האת ר לא יעבד את המידע אלא לשם שמירתו .
לבקש שהמידע יימחק או יוסר בדרך אחרת. במקרים מסוימים, למשתמשים הזכות לקבל מחיקה או
הסרה של המידע שלהם ע"י הנהלת האתר .
לעיין ולקבל את המידע ולבקש את העברתו לגורם אחר השולט בפרטים. למשתמשים הזכות לקבל
את המידע שלהם בפורמט מובנה, בעל שימוש רווח וקריא באמצעות מיכון, ובמידה ואפשרי מבחינה
טכנית, לבקש את העברתו לגורם אחר ללא מניעה. סעיף זה הינו ישים במידה שהמידע מעובד
באמצעים אוטומטיים והעיבוד מבוסס על הסכמת המשתמש, על הסכם שהמשתמש חתום עליו או
שהינו חלק מהמחויבויו ת הקדם חוזיות הקשורות .
להגיש תלונה. למשתמשים הזכות להגיש תלונה לרשות הגנת המידע המתאימה .
למימוש זכויות אלה, על המשתמש לפנות להנהלת האתר באמצעות פרטי הקשר להלן, תשומת לב
המשתמשים מופנת לכך, כי ייתכן כי המשתמש זכאי לזכויות נוספות, בקשר למידע ולפניות בנושאים
אלו, או בנושאים אחרים הקשורים למדיניות פרטיות זו, יש לפנות הנהלת האתר באמצעות פרטי הקשר
המופיעים להל ן. הנהלת האתר תבחן את הפניה ותשיב בהתאם.


מידע נוסף על עיבוד ואיסוף המידע


העברת מידע לצדדים שלישיים
הנהלת האתר רשאית להעביר מידע לצד שלישי בכל אחד מהמקרים הבאים:
לעובדי האתר, מנהל י האתר, ספקים, או קבלני המשנה ו/או כל צד שלישי אחר ככל שיידרש לצורך
אספקת סחורות/מוצרים/מתן השירותים המוצעים באתר ולצורך פעילויות התומכות באספקת
סחורות/מוצרים/מתן השירותים מתן השירותים
על מנת לשמור, להגן, לבסס, להפעיל, או להגן על נכסיו, קניינו, זכויותיו המשפטיות .
במקרה בו המשתמש יפר את תנאי השימוש ו/או יבצע מעשה בלתי חוקי ו/או אם יתקבל צו שיפוטי
המורה על מסירת המידע לצד שלישי כלשהו .
בכל מקרה שבו הנהלת האתר תמכור, תמחה או תסב מי מנכסיה ו/או זכויותיה )כולן או חלקן. ( לצד
שלישי, או אם היא תירכש או תתמזג עם צד שלישי. במקרה בו של כניסה להליכי חדלות פרעון הנהלת
האתר תהיה רשאית למכור, להסב או להעביר לצד שלישי כאמור, את כל המידע שנאסף על ידה בקשר
למשתמשים .
כל שימוש במידע על המשתמש על ידי צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית והנהלת האתר לא
תישא בכל אחריות מכל מן וסוג שהוא בקשר לשימוש כאמור.) בין במישרים ובי בעקיפין.


פעולה משפטית
הנהלת האתר יכולה לעשות שימוש במידע האישי של המשתמש על מנת להגן לבסס, להפעיל, או
להגן על זכויו תיו המשפטיו ת בכלל זה שימוש במידע האישי בבית המשפ ט, או בהליכים הקודמים
לפעולה משפטית לרבות אך לא רק הליכי ם משפטיים הנובעים משימוש לא תקין באתר או בשירותים
הקשורים,
המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי יתכן והנהלת האתר ידרשו לחשוף את המידע האישי לפי בקשת
הרשויות ו/או על פי כל דין .


העברת מידע בינלאומיות
ייתכן כי הנהלת האתר )בין היתר לצורכי אחסון בענן( תעביר המידע אודות המשתמשים )ךרבות מידע
אישי( אל מחוץ לתחומי השיפוט של מדינת ישראל ישראל בהן חוקי הגנת הפרטיות אבטחת המידע
אינן נרחבים כנהוג במדינת ישראל בכלל זה ייתכן כי המידע שייאסף יועבר למדינות הבאות, להן אין
חוקי הגנת נתונים התואמים את אלה הפועלים באזור הכלכלי האירופי: ארצות הברית של אמריקה,
רוסיה, יפן, סין, והוד, והנכם מביעים בזאת הסכמה להעברת מידע כאמור.


מידע נוסף לגבי המידע האישי של המשתמש
בנוסף על המידע אשר במדיניות פרטיות זו, אתר זה עשוי לספק למשתמש מידע נוסף וקונטקסטואלי
בנוגע לשירותים ספציפיים, או לאיסוף והעיבוד של המידע האישי עפ"י דרישה .


שינויים למדיניות פרטיות זו
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במדיניות פרטיות זו ע"י הודעה למשתמשים
בעמוד זה או במסגרת אתר האינטרנט ו/או במידה וישים מבחינה טכנית וחוקית, באמצעות הודעה
למשתמש, באמצעות מידע ליצירת קשר המצוי בידי הנהלת האת ר. מומלץ מאוד לבדוק עמוד זה
לעיתים קרובות, תוך שימת לב לתאריך העדכון האחרון הרשום בסוף המסמך .
במידה והשינויים קשורים בפעילויות העיבוד המבוצעות על בסיס אישור המשתמש, הנהלת האתר
תדאג לקבל את אישור מהמשתמש באם הדבר נדרש.


פרטים ליצירת קשר
בכל שאלה ו/או הבהרה בנוגע למדיניות פרטיות זו הנכם מוזמנים ליצור עימנו קשר באמצעות: revitalashisrael@info.com


הגבלת אחריות
הנהלת האתר אינה אחראית ואינה נותנת כל מצג או התחייבות כי לא תהיינה שגיאות בביצועים
באבטחת פרטיות המידע )בכלל זה המידע האישי ( אודות המשתמ ש וכי אלה יפעלו ללא הפרעה, כי
תקלות בהם יתוקנו, וכי הם יהיו ללא, באגים, וירוסים, וכיוצא באלה הנהלת האתר לא תישא באחריות
לכל נזק ו/או הפסד העשוי להתרחש בשל נסיבות שאינן בשליטתה, לרבות שיבוש או תקלה טכנית.
הנהלת האתר מבצעת מאמצים סבירים לאבטח את המידע העובר ו/או המתקבל אצלה, אולם מוצהר
ומוסכם כי היא אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע ו אבטחה מושלמת מפני שימוש אסור ו/או
חדירות בלתי מורשות ולא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר ע ל-ידי
המשתמש.
הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכן מן וסוג שהוא )ישי ר או עקיף( בקשר עם שימוש ו/או
מסירת המידע )לרבות המידע האישי( לרבות אלך לא רק חשיפת פרטי מידע אישי בשל שגיאות, גישה
ללא הרשאה של צדדים שלישיים ו/או של כל גורם אחר שאינו בשליטתה הסבירה.


הגדרות והתיחסויות משפטיות
מידע אישי (או מידע)
כל מידע שבמישרין או בעקיפין, או בחיבור עם מידע נוסף, כולל מספר זיהוי אישי המאפשר זיהוי או
הינו מזוהה עם אדם כלשהו .


מידע אודות שימוש
מידע שנאסף באמצעים אוטומטיים באמצעות אתר זה (או שירותי גוף שלישי המשמשים באתר זה)
שיכולים לכלול: כתובות ה- IP או שמות הדומיינים שבהם עושים שימוש המשתמשי ם של האתר,
כתובות ה- URI , זמן הבקשה, השיטה שנעשה בה שימוש להגשת הבקשה לסרבר, גודל הקבצים
המתקבלים כתגובה, הקוד המספרי המייצג את תשובת הסרבר )הצלחת פעולה, טעות, וכד'(, מדינת
המוצא, תכונות הבראוזר ומערכת ההפעלה בהם משתמש המשתמש, מידע על זמני הביקור באתר
בכל ביקור )כולל הזמן ששהה בכל עמוד באפליקציה (, והפרטים אודות המסלול בתוך האפליקציה עם
התיחסות לרצף הדפים שבוקרו ופרמטרים נוספים לגבי מערכת ההפעלה של המכשיר או בסביבה
טכנולוגיית ש ל מידע המשתמש .


המשתמש
האדם העושה שימוש באתר זה, אלא אם צוין במפורשות אחרת, אשר הינו נושא המידע.


נושא המידע
האדם שאליו מתייחסים הנתונים.


מעבד מידע (או אחראי מידע)
האדם, רשות, סוכנות, או גורם אחר, יחד או לחוד, הקובע את מטרות ואמצעי העיבוד של המידע
האישי, כולל את אמצעי הבטיחות ביחס לתפעול ושימוש באתר. השולט במידע, אלא אם צוין אחרת,
הינו הנהלת האתר של האתר .
אתר זה (או אפליקציה זו)
האמצעים שדרכם נאסף ומעובד המידע האישי של המשתמש .


שירות
השירות המסופק ע"י אתר זה כמתואר בתנאים הרלוונטיים (אם קיימים) ובאתר/ אפליקציה .


אודותי
מספק גישה לאזור ה"אודותי" בפרופיל .