תנאי השימוש


כללי


האמור בתנאי שימוש אלה מתייחס לשני המינים וכתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד .


Revitalashisrael.com מוחזק ומנוהל על ידי פיוצ'ר חברה לקוסמטיקה בע"מ
ח.פ. 511689291 ) להלן: "הנהלת האתר"( באמצעותו ניתן לרכוש מוצרים
באמצעות רשת האינטרט).


הוראות אלה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי משתמש ו/או מבצע פעולה ו/או מי מטעם
המשתמש באתר להלן: ("המשתמש") ועל כל הזמנה שתתבצע על ידי המשתמש באמצעות
האתר ומהווים הסכם משפטי מחייב והוא יחול על כל שימוש שייעשה המשתמש באתר. לפיכך,
המשתמש מתבקש לקרוא תנאי שימוש אלה במלו אם ובעיון ולהתחייב לתנאים המפורטים
בהם. יובהר למען הסר ספק, כי הוראות השימוש באתר אינן גורעות מזכויות הנהלת אתר לפי
כל דין .

 

בגלישה באתר ו/או ברכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר (בין באמצעות רכישה באתר
ו/או באמצעות מכשיר סלולרי ו/או רכישה טלפונית ו/או בכל אמצעי אחר) מהווה את הסכמת
המשתמש, לקבל ולנהוג לפי תנאי השימוש והסכמתו לתנאי השימוש ללא סייג ו/או תנאי ו/או
הגבלה אחרת. לפיכך אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאיו הינו מתבקש שלא לעשות כל
שימוש באתר.


השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד. המשתמש מצהיר כי הינו בגיר בן 18
ומעלה המחזיק באמצעי תשלום תקף. אין אפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס
אשראי או כל אמצעי תשלום אחר אשר יוסכם ויתאפשר על ידי הנהלת האתר (להלן: "אמצעי
התשלום
").


המשתמש מצהיר כי קרא היטב את תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות וכי הוא הם מוסכמים עליו,
וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.
בנוסף המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי גילשה באתר ו/או ביצוע כל פעולה באתר מהווה הודעה
והסכמה סופית, מוחלטת, ובלתי חוזרת מצדו כי קרא , עיין, הבין והסכים לתנאי השימוש
ומדיניות הפרטיות .


הנהלת האתר רשאית בכל עת, ללא מתן התראה ו/או הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה
הבלעדי לשנות תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, מבנה האתר, השירותים המוצעים בו,
ולהפסיק את פעילות האתר כולה ו/או חלקה .


המשתמש מצהיר ומתחייב כי במקרה בו בית המשפט המוסמך יורה על כי מי מתנאי שימוש
ו/או מדיניות הפרטיות )כולם או חלקם (אינו תקף ו/או מבוטל יוחלף בתנאי תקף במידה
ובתכלית הקרובה ביותר לתנאי שבוטל.


רכישת מוצרים
לשם רכישת המוצר/ים יהא על המשתמש לספק את מלוא המידע כפי שיידרש על ידי הנהלת
אתר ובכלל זה: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת בית ומספר טלפון. ופרטי אמצעי
התשלום (דרישות אלה עשויות להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת
אתר).
ביצוע הזמנה ורכישת מוצרים על ידי המשתמש תתבצע אמצעי תשלום. המשתמש מצהיר כי
הוא בגיר מעל גיל 18 וכי אמצעי התשלום שבאמצעותו מבוצעת הרכישה הינו בבעלותו, וכי
הכרטיס הינו בתוקף והונפק כדין ואושר לסליקה בישראל וכי המשתמש מורשה על פי כל דין
ו/או הסכם לבצע את העסקה בסכום העסקה הרלוונטי ובתנאיה באמצעותו.


רישום הזמנת ואישור רכישה מותנה בכך: (א) שיתקבל אצל הנהלת האתר אישור עסקה מאת
חברת האשראי שהנפיקה את אמצעי התשלום. (ב) בהימצאות המוצר הנרכש במלאי.


האתר מציג מגוון מוצרים הנמצאים ככלל במלאי. אולם ייתכנו מקרים בהם לאחר ביצוע
ההזמנה יתברר כי מי מהמוצרים אינו נמצא במלאי. במקרה זה יובהר כי גם אם לא צוין כי
המוצר אינו קיים במלאי ואף אם המוצר מצוי באתר ו/או לא ניתן עדכון כי הוא אינו במלאי עד
למועד ביצוע הרכישה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת במכירת המוצר ולמשתמש לא תהיה
כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק (ישיר או עקיף) אשר נגרם למשתמש ו/או לכל צד
שלישי אחר. היה ויתברר כי אכן לא קייים מוצר במלאי, תימסר הודעה מתאימה למשתמש
והנהלת האתר תשיב ולמשתמש כל סכום ששולם על ידו בפועל או תבטל את החיוב )אם וככל
שבוצע בפועל( בגין ההזמנה בתוך פרק זמן סביר. עם קבלת הזיכוי )ככל שנדרש לבצע זיכוי
בפועל( מוותר המשתמש על כל טענה מכל מן וסוג שהוא כלפיי הנהלת האתר בעניין זה.


היה והמוצר נמצא במלאי והתקבל אישור מאת חברת האשראי לעסקה, תירשם ההזמנה
וישלח למשתמש אישור בדואר האלקטרוני על ביצוע הפעולה ואישור ההזמנה הכולל את פרטי
ההזמנה (להלן:"אישור הזמנה"). יודגש כי כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, ולא
נשלח אישור הזמנה כאמור, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההזמנה על-ידי המשתמש. המועד
הרלוונטי, לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה, ייחל ממועד קבלת אישור ההזמנה בפועל. כל
עיכוב באספקה הנובע מטעות ו/או מחדל ו/או רשלנות ו/או כל מכל סיבה שהיא התלויה
במשתמש הינה באחריות המשתמש בלבד, בהתאם להוראות סעיף 13 לחוק החוזים (חלק
כללי), תשל"ג- 1973 .


מחירים, מבצעים וביטול הזמנות
המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ כחוק.


כל המוצרים, מבצעים, מחירים והנחות תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד. מוצר
במבצע יסופק למשתמש במחיר המבצע בכפוף להיות המוצר בתוקף ובמלאי במועד אישור
ההזמנה על ידי הנהלת האתר.


הנהל האתר תהא רשאית לבטל הזמנה (גם לאחר שהתקבל אישור הזמנה) טרם אספקת
ההזמנה למשתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל אחד מהמקרים הבאים :
א. במקרה של טעות במחיר המוצר ו/או תנאי התשלום ו/או תמונת המוצר ו/או בפרטי
המוצר ו/או תיאור המוצר ו/או בכל פרט מידע אחר.
ב. אם לאחר סיום ההזמנה יתברר כי המוצר לא קיים במלאי.
ג. המשתמש ו/או מי מטעמו מסר פרטים מטעים ו/או שגויים ו/או חסרים .
ד. אם יתברר כי העסקה לא אושרה ו/או בוטלה על ידי חברת האשראי. במקרה תישלח
למשתמש הודעה מתאימה וההזמנה תיחשב כבטלה ומבוטלת.
ה. קיים חשש כי הרכישה קשורה לפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או
כל צד שלישי אחר.
ו . בכל מקרה של נסיבות שאינן בשליטת הנהלת האתר, כוח עליון, שביתה, השבתה,
פעולות מלחמה, איבה או טרור וכיוב' המונעים את השלמת הרכישה ואספקת ההזמנה
באופן תקין .
ז. הודעה בדבר ביטול ההזמנה תימסר למשתמש באמצעות דוא"ל ו/או באמצעות הודעה
טלפונית (על פי שיקול דעת הנהלת האתר) כפי שנמסר על ידי המשתמש.
הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית ולא תשא בכל נזק (ישיר או עקיף) מיוחד
ו/או תוצאתי מכל מן וסוג שהוא שנגרם למשתמש ו/או מי מטעמו ו/או לכל צד שלישי אחר בגין
ביטל ההזמנה.

אספקה ומשלוח
הנהלת האתר תפעל לאספקת המוצר למשתמש, לכתובת בישראל כפי שהוזנה בעת ביצוע
ההזמנה, בהתאם לתנאי המשלוח באמצעות ספקים חיצונים. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה
אינם אחראית כלפי המשתמש בגין איחור שאינו עולה על 3 ימי עסקים ממועד בו נמסרה
הודעה בכתב מטעם המשתמש בדבר עיכוב בקבלת המוצר.


זמני אספקת המוצרים מתייחסים לימי עסקים בלבד (ימי א` עד ה`, לא כולל ימי שישי, שבת,
ערבי חג וימי חג). הנהלת האתר אינה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה
שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירו עים שאינם בשליטת הנהלת האתר ו/או של הספקים
החיצונים לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב .


במקרה בו המשתמש לא קיבל את המוצר במועדו, על המשתמש להודיע להנהלת האתר
בכתב וזאת לא יאוחר מ – 48 שעות מהמועד בו היה עליו לקבל את המוצר על עיכוב בקבלת
המוצר. היה והמשתמש לא יידע את הנהלת האתר בדבר העיכוב במועד כאמור, ייחשב
המשתמש כמי שקיבל את המוצר. והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה,
מכל מין וסוג שהוא כלפי הנהלת האתר, בגין אי האספקה של מוצר ו/או אספקתו באיחור .

התקנון ו/או תנאי השימוש של כל גורם ו/או צד שלישי באמצעותו הנהלת האתר או הספקים
החיצונים מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים חל על כל אספקה/הובלה של מוצר
באמצעות האתר, ויחייב כל משתמש שרכש מוצרים באמצעות האתר .


באזורים מרוחקים ו/או המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית הנהלת האתר ו/או הספקים
החיצוניים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים למשתמש במקום סמוך מקובל, אשר יתואם ע מו
מראש וכן לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין שלוח רגיל . הנהלת האתר רשאית על
פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות מעת לעת את אזורי המשלוח וללא מתן הודעה מוקדמת
מראש.


כל עוד לא נקבע אחרת ובכפוף להוראות הדין בכל רכישה, המשתמש יקבל את המוצר שרכש
או את מלוא כספו בחזרה במידה ולא קיבל את המוצר, אלא אם אי קבלת המוצר אינה קשורה
להנהלת האתר. לשם ההמחשה במקרה בו מי מפרטי המידע שמסר המשתמש היו שגויים.
במקרה כזה יישא המשתמש בעלויות המשלוח החוזר ודמי הטיפול הנדרשים וכספו לא יושב
לו .

ביטול הזמנה
ביטול עסקה והחזרת מוצרים הינו בהתאם להוראות לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981.
(להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו מכוחו ובכלל זה בהתאם לתנאים הקבועים
בדין לביטול הזמנה בעסקת רכש מרחוק.


מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יצוין כי הנהלת האתר תאפשר ביטול עסקה והחזרת מוצרים
שנרכשו דרך האתר תוך 14 ימים מיום קבלתם אצל המשתמש, כשהם סגורים וארוזים
באריזתם המקורית, וללא כל סימני פתיחה או שימוש.


עבור מוצרים אלה יינתן זיכוי כספי בניכוי עלויות המשלוח לפי הנמוך מביניהם. וזאת בתום 7
ימי עסקים ממועד קבלת המוצר בפועל אצל הנהלת האתר ובלבד שהנהלת האתר תאשר
השבת המותר. במידה ותהיינה להנהלת אתר עלויות נוספות, (כמו למשל תשלום דמי ביטול
לחברת האשראי), ינוכו עלויות אלה מסכום הזיכוי למשתמש .


במידה והמשתמש מעוניין לשלוח את המוצר המוחזר אל הנהלת האתר, משלוח זה הינו
ובאחריותו הבללעדית. ובמידה ולאחר שיתקבל המוצר אצל הנהלת האתר ימצא כי המוצר
עומד בתנאי ההחזרה יזוכה המשתמש בהתאם לאמור תנאי שימוש אלה.


זכות ביטול העסקה והחזרת המוצרים לא תינתן כלל במקרים הבאים: במידה והמוצר הינו
"טובין פסידים" כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן. במידה והמוצ ר יוצ ר ו/או הוזמ ן במיוח ד עבו ר
המזמין.

האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14 ג (ד`) לחוק הגנת הצרכן .


האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על הנהלת האתר כל אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת
הצרכן.

הגבלת אחריות
הנהלת האתר אינה נושאת בכל אחריות או חבות למעט כאמור בתנאי שימוש אלה ובהתאם
להוראות הדין שאין להתנות עליהן ומוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין .
וזאת מבלי לפגוע מכל הוראת חוק מחייבת, לרבות חוק הגנת הצרכן.


האחריות על טיבם של מוצרים חלה על היצרן ו/או היבואן שלו על-פי חוק הגנת הצרכן
ותקנות שונות שהותקנו מכוחו. בכפוף לכל דין, אחריות הנהלת האתר מוגבלת לגובה עלות
המוצר למשתמש בלבד. המידע והצילומים אודות המוצרים הנמכרים באתר הינו בהתאם
למתקבל מאת היצרן ואין הנהלת האתר נושאת בכל אחריות לתוכנם. כן יובהר כי המידע
והתכנים באתר נועד לתת למשתמשים מידע ביחס למוצרים המוצגים באתר, בי היתר כפי
שנמסרו מאת היצרן. יובהר כי למרות האמור יכול ובמידע ו/או בתכנים יהיו שגיאות, אי
דיוקים, שיבושים ו/או יוותרו תכנים שאינם מעודכנים ונכונים למועד פרסומם, ואין הנהלת
האתר נושאת בכל אחריות לכך ועל המשתמש לבחון היטב ולא להסתמך על תכנים ו/או
מידע באתר אותם הוא מוצא מהותיים.


הנהלת האתר רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו,
כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או
תביעה נגד הנהלת האתר בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.


יובהר כי ייתכנו שינויים בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפון
נייד לבין שימוש באתר במחשבים.


תמונות מי מהמוצרים באתר מיועדות להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין תמונות המוצרים
כפי שהן מופיעות באתר (כולן או חלקן), לבין המוצרים הנמכרים בפועל .


השימוש באתר ניתן ללא כל מצג ו/או החייבות והינו (IS - AS) (לרבות מידע ותכנים באתר) ואין ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מן וסוג שהוא כלפי הנהלת האתר
בקשר לאתר (לרבות אך לא רק בקשר עם הסתמכות על האתר והתוכן והמידע הכלול בו,
מאפייניו, מגבלותיו, התאמתו, פעילותו תקינותנו וכיוב'). הנהלת האתר אינה אחראית ואינה
נותנת כל מצג או התחייבות כי לא תהיינה שגיאות בביצועים באתר (לרבות אבטחת פרטיות
המידע (בכלל זה המידע האישי)) וכי אלה יפעלו ללא הפרעה, כי תקלות בהם יתוקנו, וכי הם
יהיו ללא, באגים, וירוסים, בעיית חומרה, תוכנות עויינותו/או זדוניות שאף עשויות לגרום נזק
למשתמש באתר וכיוצא באלה ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני
או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר. הנהלת האתר לא תישא
באחריות לכל נזק ו/או הפסד העשוי להתרחש בשל נסיבות שאינן בשליטתה, לרבות שיבוש או
תקלה טכנית.


הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכן מן וסוג שהוא (ישיר או עקיף) מיוחד או
תוצאתי שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי אחר בקשר עם השימוש ו/או רכישה באמצעות
האתר, לרבות לרבות הפסד נזק ו/או הוצאה (ישירים או עקיפים), תוצאתיים או מיוחדי ם ו/או
מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. המשתמש הינו אחראי הבלעדי יהא אחראי באופן בלעדי
לתחזוקה ולשימוש במוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.


הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר מעשים ו/או מחדלים ו/או כשלים של צדדים
שלישיים לרבות אך לא רק, חברות אשראי, ספקיות תקשורת ו/או כל צד שלישי אחר.


קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני, (לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני מסחר, רשימת מוצרים,
תאור מוצרים, תמונות, סרטונים, טקסטים, סודות המסחריים ו/או כל מידע ו/או כל פרט אחר
הקשור לאתר), הינן רכושה וקניינה הבלעדי של הנהלת האתר.


אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש במי מהתכנים המפורסמים ו/או המופיעים באתר לכל
מטרה שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, להציג בפומבי,
להפיץ, למכור, לשווק, מידע ו/או תכנים כלשהם מהאתר בכל אמצעי אחר ו/או בכל דרך שהיא
(לרבות אך לא רק, תוכנות, יישומונים, אתרי אינטרנט, פרסומים דיגיטליים ו/או בכל אמצעי
תקשורת אחר) ו/או להשתמש בכל אמצעי המאפשר יצירת לקט ו/או אוסף ו/או העתקה (מלאה
ו/או חלקית) של מידע ו/או תכנים הקיימים באתר ו/או השייכים להנהלת האתר.


כל שימוש בלתי מורשה ו/או בלתי חוקי במידע או בתוכן עלול להוות הפרה של הוראות הדין
על כל המשתמע מכך. והנהלת האתר תפעל בכל האמצעים הקנויים על פי דין על מנת
לשמור ולמצות את זכויותיה.


מידע הנשלח על ידי המשתמש להנהלת האתר בדואר אלקטרוני ו/או בכל אמצעי אחר (בכלל
זה תגובות, שאלות רעיונות, וכיוב'), לא יהווה מידע חסוי ולא יהיה בבעלות המשתמש אלא
יהוו קניינה הבלעדי של הנהלת האתר. והנהלת האתר תהא רשאית להשתמש בכל מידע
שיועבר אליה על ידי מי מהמשתמשים לכל מטרה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לרבות
שימוש מסחרי .


סודיות מידע
השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש
אלה,לצפייה במדיניות הפרטיות ש/ל האתר לחץ כאן .
הנהלת האתר מתחייבת לנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור בסודיות ככל האפשר
מידע אודות המשתמש אולם מאחר שהאתר מאפשר ביצוע פעולות ברשת האינטרנט, אין
הנהלת האתר יכולה להבטיח כי באפשרותה למנוע חדירות ו/או פריצה ו/או חשיפת המידע
שנאגר. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות במקרה של חשיפת מידע ו/או שימוש לרעה על
ידי צדדים שלישיים בלתי מורשים, ולמשתמש אין ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
כלפי הנהלת האתר בעניין זה. והכל כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות של האתר.


שונות
מוסכם כי רישומי האתר והמערכת המפעילה את האתר מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה
בפקודת הראיות (נוסח חדש) התשל"א- 1971 , ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם.
ביטול עסקה הנו סעד ממצה וסופי שיהיה למשתמש במקרה של הפרה יסודית של התקשרות
כלשהי להזמנת מוצר או ביטול הזמנה, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד הנהלת
האתר .

28 . הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה,
כנגד מי מהשתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תנאי השימוש ו/או לנקוט בכל
צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של הנהלת האתר והמשתמש
מתחייב לשפות ולפצות א ת הנהלת האתר בגין כל נזק (ישיר או עקיף) שייגרם על ידו ו/או .
בגין כל תשלום ו/או כל הוצאה אחרת אשר נגרמו להנהלת האתר על ידי המשתמש ו/או מי
מטעמו ו/או בשל הפרת הוראות תנאי השימוש .


המשתמש מאשר קבלת מידע, עדכונים וכל דבר פרסומת כמשמעתם בהוראות סעיף 30 א
לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב- 1982 באמצעות דוא"ל. המשתמש רשאי בכל עת
לחזור בו מהסכמה זו בכל עת ולהודיע להנהלת האתר על סירובו לקבל דברי פרסומת בהתאם
להנחיות בדבר הפרסומת שנשלח אליו.

24 . למשתמש ו/או מי מטעמו /ואו לכל צד שלישי אחר אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה ו/או כל זכות אחרת כנגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אשר תנבע מנסיבות אשר
אינן תלויות בה, אינן בשליטתה ואשר אינן ניתנות לצפיי ו/או בשל כוח עליון, שביתה, השבתה,
פעולות מלחמה, איבה או טרו וכיוב'.


על תנאי שימוש אלה יחולו הוראות הדין של מדינת ישראל וכל תובענה תישמע אך ורק בבתי
המשפט בישראל, וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין תהא בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל
אביב.